Jethro

12 tekstów – auto­rem jest Jethro.

List na czerwonym papierze

Piszę list do Ciebie na czer­wo­nym papierze
Bo czas już nad­szedł, bo za­warłem przymierze
Z czer­wo­nym ser­cem, i miłością całą, i jej od­da­niem,
W utu­lonych myślach, w jas­ności wiary, z ukochaniem,
Zaglądam w oczy, tam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 stycznia 2016, 23:26

Z sercem ?

W ro­zer­wa­nej na strzępy wol­ności,
Słowem i ser­cem szu­kam spójności,
W miej­scu, gdzie ho­noru za­tar­to już ślady,
Gdzie god­ność i dumę zastępują zdrady,
Gdzie ty­tuły i la­ta nauki nieważne,
Gdzie się dep­cze człowieka przeważnie,
Gdzie rządzą bu­raki, ce­py i prostaki,
Gdzie się liczą układy, kto, z kim i jaki,
Gdzie praw­da bluźnier­stwem, lo­jal­ność to zguba,
Gdzie gnój na bu­tach, to mias­ta chluba,
Spójności szu­kam ser­cem i słowem,
A może po­winienem poszu­kać ołowiem? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 grudnia 2015, 09:30

Gdy choinkę ubieram

Niedługo po­roz­ma­wiam z Bogiem,
Po­wiem o wszys­tkim, jak tyl­ko mogę,
Jak co ro­ku, moc­no pochylę głowę,
Jak co ro­ku, przy­tulę pokorę,
Za­tonę w za­dumie mi­nionych lat,
W ref­lek­sji słowie, w śród blizn i łat.
I w szczęściu, co od Niego dostałem,
I w smut­ku, co go cza­sem chowałem.
Gdy choinkę ubieram, roz­ma­wiamy sobie,
I choć wiem, że ma ty­le na głowie,
Wysłucha, a ja Je­go uśmiech zobaczę,
I jak co ro­ku, pew­nie zapłaczę. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 grudnia 2015, 07:33

Fenomen

Py­tasz mnie, kim jestem,
Diabłem jes­tem i aniołem,
Cza­sem mie­szkam w chmu­rach,
Cza­sem w cze­luści padole.
Dob­rem i złem jestem,
szty­letem,
Co ser­ce prze­bić może,
słowem,
Co ból ukoi, w za­myśle pomoże.
Kwiatem, co z mo­tylem tańczy,
Koszem soczys­tych pomarańczy.
Mogę też być czarą goryczy,
demonem,
Gdy we śnie nocą krzyczysz.
Tak różny być mogę, czy to ludzki
Fenomen? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 grudnia 2015, 00:53

Do Julii

Już ot­warte masz drzwi,
Na drogę w do­rosłe życie,
Pat­rz na nią uważnie,
Te­go Ci życzę. Ju­lio, córeczko,
Wiosnę miej zaw­sze w sercu,
W duszy wiosen­ne słoneczko,
Bu­kietów na drodze, gdzie życie,
Naj­lep­szych bu­kietów Ci życzę,
Bu­kietów z uśmiechów,
Bu­kietów z radości,
Bu­kietów ze szczęścia,
Bu­kietów z miłości.
I tak moc­no Ci jeszcze życzę,
Abyś od­wagę zaw­sze miała,
I na drodze, którą szła będziesz,
Nig­dy nie zawracała. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 grudnia 2015, 14:01

Granice

Z os­trożności swojej,
Owiń się dru­tu zwojem.
Us­taw za­sieki i stań na straży
Swych niewidzial­nych tatuaży.
I nie mów, za­cieraj ślady,
Uk­ryj marze­nia, bo nie da rady.
I strzeż pościeli z puchu miłości,
Nocą śpij i śnij w samotności.
I choć przez życie jedziesz
Zielo­nym kolorem,
To zos­ta­wiasz za sobą
Światło czerwone. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 grudnia 2015, 21:23

Dobro

W lus­trze dzi­siaj twarz uśmie­chniętą spotkałem
I śmiała się do mnie, choć wca­le nie chciałem.
I pat­rzę w te oczy głębo­kie, radosne
I słyszę głos ciepły, jak słońce na wiosnę.
I za­raz ob­ra­zy w myślach maluję,
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 grudnia 2015, 16:05

Z profila

Z ty­siąca pro­fili, z ty­siąca twarzy,
Z ty­siąca słów, z ty­siąca marzeń,
Je­den uśmiech za­ważył,
Je­den wy­raz wyz­naczył
Ciąg dal­szych zdarzeń.
Ciąg geomet­ryczny, li­ryczny, fi­zyczny.
Z te­lefo­nem przy uchu stałaś,
Z te­lefo­nem do mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 grudnia 2015, 15:33

Zło

Coś mi tu śmier­cią
Dzi­siaj śmierdzi
I gorzkim żalem pachnie
I sta­re stęchłe powietrze
W noz­drzach czuję
I wspom­nienia, nie wiem, czemu
Wszys­tkie od zapomnienia
Ra­tuję, choć dob­rze mi te­raz jest
Prze­cież tu, na Bożym Świecie.
Coś mi tu nie gra jed­nak,
Ale wiem jed­nak, co,
To tam­te sta­re, powracające
ZŁO. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 grudnia 2015, 15:16

Jesteś

Jes­teś mym ob­ra­zem,
Który widzieć chcą me oczy,
Jes­teś mym wyrazem,
Którym bu­kiet uczuć tworzę,
Jes­teś moim sercem,
Które spłonąć chce dla Ciebie,
Jes­teś moim szczęściem i ra­dością,
Jes­teś wszys­tkim - mą miłością,
Jesteś..... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 grudnia 2015, 23:34

Jethro

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jethro

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność

7 stycznia 2016, 23:26Jethro do­dał no­wy tek­st List na czer­wo­nym pa­pie­rze

15 grudnia 2015, 10:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Z ser­cem ? 

15 grudnia 2015, 10:37JaJo sko­men­to­wał tek­st Z ser­cem ? 

15 grudnia 2015, 09:30Jethro do­dał no­wy tek­st Z ser­cem ? 

14 grudnia 2015, 09:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy choinkę ubieram

14 grudnia 2015, 07:33Jethro do­dał no­wy tek­st Gdy choinkę ubieram

13 grudnia 2015, 00:53Jethro do­dał no­wy tek­st Fenomen

12 grudnia 2015, 15:09szpulka sko­men­to­wał tek­st Do Ju­lii

12 grudnia 2015, 14:01Jethro do­dał no­wy tek­st Do Ju­lii

11 grudnia 2015, 21:23Jethro do­dał no­wy tek­st Granice